- وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد،‌ لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت ‌نامه تصریح شود:

بند 1

1 - وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدید نظر، فرجام‌ خواهی و اعاده دادرسی.

بند 2

2 - وکالت در مصالحه و سازش.

بند 3

3 - وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.

بند 4

4 - وکالت در تعیین جاعل.

بند 5

5 - وکالت در ارجاع دعوا به‌ داوری و تعیین داور.

بند 6

6 - وکالت در توکیل.

بند 7

7 - وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.

بند 8

8 - وکالت در دعوای خسارت.

بند 9

9 - وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.

بند 10

10 - وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.

بند 11

11 - وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.

بند 12

12 - وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن.

بند 13

13 - وکالت در ادعای اعسار.

بند 14

14 - وکالت در قبول یا رد سوگند.

تبصره 1

- اشاره به شماره های یاد شده در این ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی‌ شود.

تبصره 2

‌ - سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی‌ باشد.