- در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می ‌شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به ‌شرح مواد آتی تکمیل شود:

بند 1

1 - در صورتی که به ‌دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد.

بند 2

2 - وقتی‌ که بندهای (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (51) این قانون رعایت نشده باشد.