- در موارد زیر خوانده می‌ تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:

بند 1

1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد.

بند 2

2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی ‌باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.

بند 3

3 - خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی‌ برای اقامه دعوا نداشته باشد.

بند 4

4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.

بند 5

5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.

بند 6

6 - دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر‌ شده باشد.

بند 7

7 - دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه‌ بدون قبض.

بند 8

8 - مورد دعوا مشروع نباشد.

بند 9

9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.

بند 10

10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی‌ نفع نباشد.

بند 11

11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.