- تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.