- در موارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف می‌ باشند:

بند 1

1 - در کشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند.

بند 2

2 - دعاوی راجع به برات، سفته و چک.

بند 3

3 - دعاوی متقابل.

بند 4

4 - دعاوی که مستند به سند رسمی می‌ باشد.

بند 5

5 - دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌ شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف.