- درخواست تأمین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات زیر باشد:

بند 1

1 - مشخصات درخواست‌ کننده و طرف او.

بند 2

2 - موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل می‌ شود.

بند 3

3 - اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است.