- کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز شود می‌ تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر‌ او مترتب می‌ گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌ تواند تردید کند.