- ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده (217) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت‌ بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد در غیراین‌ صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌ دهد.