- جرائم از جهت اقامه و تعقیب دعوا به سه دسته به شرح زیر تقسیم می‌ شوند:

بند 1

1 - جرائمی که تعقیب آنها به عهده رئیس حوزه قضایی است، چه شاکی خصوصی شکایت کرده یا نکرده باشد. رئیس حوزه قضایی می‌ تواند این‌ وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند.

بند 2

2 - جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب می‌ شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد.

بند 3

3 - جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد.

تبصره

- تفکیک و تعیین اینکه امر جزایی تابع کدام یک از انواع یاد شده است به موجب قانون می‌ باشد.