‌ - تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر، شریک و معاون جرم خواهد بود.