- در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می‌ شود. هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم‌ قطعی گذشت کند اجرای حکم موقوف می‌ شود و چنانچه قسمتی از حکم اجراء شده باشد بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع می‌ شود مگر اینکه در‌ قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.