- ضابطین دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین می‌ نماید نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام‌ کنند. چنانچه بهر علت اجرای دستور و یا تکمیل میسر نگردد موظفند در پایان هر ماه گزارش آنرا با ذکر علت به مقام قضایی ذی ربط ارسال نمایند.‌ متخلف از این امر به مجازات مقرر در ماده (16) این قانون محکوم خواهد شد.