- قاضی تحقیق زیر نظر قاضی دادگاه انجام وظیفه خواهد نمود و می‌ تواند پاره‌ ای از اقدامات و تحقیقات را مطابق مقررات ماده قبل از‌ ضابطین دادگستری بخواهد، در این صورت نتیجه به قاضی تحقیق اعلام می‌ شود.