- در حقوق‌ الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای شاکی است.