- دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی‌ طرفی تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است‌ بی‌ طرفی کامل را رعایت نمایند.