- دادرسان و قضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم به عمل آورده و در تحصیل و جمع‌ آوری‌ اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تأخیر نمایند.