‌ - مقامات رسمی و ضابطین دادگستری موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقیق را فوری، به موقع اجرا گذارند، متخلف از این ماده به‌ مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.