- اظهار رد به دادرس دادگاه تسلیم می‌ شود هرگاه دادرس آن را بپذیرد از رسیدگی امتناع می‌ کند و رسیدگی به دادرس علی‌ البدل یا به شعبه‌ دیگر ارجاع می‌ شود و در صورت نبودن دادرس علی‌ البدل یا شعبه دیگر، پرونده جهت رسیدگی به نزدیکترین دادگاه هم عرض فرستاده می‌ شود.