- متهم در دادگاهی محاکمه می‌ شود که جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در‌ دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب‌ در حوزه آن دستگیر شده رسیدگی می‌ نماید و در صورتی که جرائم متهم در حوزه‌ های قضائی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده، دادگاهی که‌ ابتدائاً شروع به تعقیب موضوع نموده، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم مذکور را دارد.