- شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می‌ شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.