- هنگامی که دادگاه درخواست تحقیق از متهمی را از دادگاه دیگری نماید، می‌ تواند نوع تأمین را معین کرده، و یا آن را به نظر دادگاهی که‌ تحقیق از آن درخواست شده است واگذار نماید. در مواردی که دادگاه تقاضاکننده نظری در مورد تأمین اظهار نکرده باشد و یا برای دادگاهی که تحقیق از‌ آن درخواست شده احراز شود که تأمین اخذ نشده و یا آنرا نامتناسب تشخیص دهد، به نظر خود تأمین متناسبی اخذ خواهد کرد.

تبصره

- دادگاه مجری نیابت می‌ تواند انجام مورد نیابت را به قاضی تحقیق محول نماید.