‌ - جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به قرار زیر است:

بند الف

‌الف - شکایت شاکی.

بند ب

ب - اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.

بند ج

ج - جرائم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع آن باشد.

بند د

‌د - اظهار و اقرار متهم.

تبصره

- شروع به تحقیقات و رسیدگی منوط به ارجاع رئیس حوزه قضایی می‌ باشد.