- شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است، قاضی دادگاه نمی‌ تواند از انجام آن خودداری نماید.