- هرگاه شاکی نتواند متهم را معین نماید یا دلایل اقامه دعوی کافی نباشد و یا شاکی از شکایت خود صرفنظر نموده ولی موضوع از جرائم‌ غیرقابل گذشت باشد، دادگاه تحقیقات لازم را انجام می‌ دهد.