- در مواردی که تعقیب امر جزایی منوط به شکایت شاکی خصوصی است و متضرر از جرم محجور (‌ صغیر، غیررشید یا مجنون) بوده و‌ دسترسی به ولی یا قیم او نباشد یا مجنی علیه ولی یا قیم نداشته باشد و نصب قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله‌ ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم، خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادگاه شخص دیگری را به عنوان قیم‌ موقت تعیین می‌ کند و یا خود امر جزایی را تعقیب نموده و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌ آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل‌ می‌ آورد.

تبصره

- در خصوص غیررشید فقط در دعاوی غیرمالی ترتیب مذکور در این ماده لازم‌ الرعایه می‌ باشد.