- شاکی حق دارد هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و دلایل خود را اظهار نماید و نیز از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با‌ محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه، رونوشت بگیرد.