- شاکی می‌ تواند تأمین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند، در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار‌ تأمین خواسته را صادر می‌ نماید، این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض است.