- در صورتی که خواسته شاکی عین معینی نبوده و یا عین معین بوده لکن توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از‌ سایر اموال و دارایی متهم توقیف می‌ کند و اگر تقاضای تبدیل توقیف اموال متهم به ضامن بشود، دادگاه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی عمل می‌ نماید.‌ قرار تأمین به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می‌ شود.