- معاینه محل در روز به عمل می‌ آید، مگر در مواردی که فوریت دارد.