- برای حضور در معاینه و تحقیق محلی علاوه بر شهود واقعه از مطلعین نیز دعوت می‌ شود. در موارد فوری قاضی می‌ تواند اشخاصی را‌ که حضور آنان ضروری است به محل احضار نماید.