- از اهل خبره هنگامی دعوت به عمل می‌ آید که اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی و یا معلومات مخصوص لازم باشد از قبیل پزشک،‌ داروساز، مهندس، ارزیاب و دیگر صاحبان حرف، چنانچه در جرائم مخل امنیت و یا خلاف نظم عمومی اهل خبره بدون عذر موجه حضور نیابد و من‌ به‌ الکفایه هم نباشد، به حکم قاضی جلب خواهد شد.