- برای معاینه اجساد و جراحتها و آثار و علائم ضرب و صدمه‌ های جسمی و آسیب‌ های روانی و سایر معاینه‌ ها و آزمایش‌ های پزشکی،‌ قاضی از پزشک قانونی معتمد دعوت می‌ نماید و اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد پزشک معتمد دیگری دعوت‌ می‌ شود.
هرگاه پزشک قانونی در امری تخصص نداشته باشد قاضی می‌ تواند از پزشک متخصص دعوت به عمل آورد.