- هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد قاضی علائم و مشخصات جسد و اثرانگشت او را بطور دقیق در صورتمجلس قید می‌ نماید و در‌ صورت امکان دستور عکسبرداری از آن می‌ دهد، سپس برای تشخیص هویت متوفی به هر وسیله‌ ای که مقتضی بداند اقدام می‌ نماید.