- تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در مواردی به عمل می‌ آید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل‌ جرم، در آن محل وجود داشته باشد.