- تفتیش و بازرسی در حضور متصرف قانونی و شهود تحقیق و در غیاب وی در حضور ارشد حاضرین به عمل می‌ آید. تفتیش و بازرسی‌ اماکن نیز حتی‌ المقدور با حضور صاحبان یا متصدیان آنها انجام می‌ شود.

تبصره

- هرگاه در محلی که از آن تفتیش و بازرسی به عمل می‌ آید کسی نباشد و تفتیش و بازرسی نیز فوریت داشته باشد، قاضی می‌ تواند با قید‌ مراتب در صورت جلسه، دستور باز کردن محل را بدهد.