- اشخاصی که در امر جزایی دخیل هستند می‌ توانند در موقع تفتیش و بازرسی حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمی‌ توانند داخل شوند‌ مگر با اجازه متصرف قانونی.