- تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می‌ آید و هنگام شب در صورتی انجام می‌ گیرد که ضرورت اقتضا کند. جهت ضرورت را قاضی‌ باید در صورت مجلس قید نماید.