- در صورت لزوم قاضی می‌ تواند ورود و خروج به محل بازرسی را ممنوع نماید و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب‌ ضرورت از نیروی نظامی استفاده کند.