- در صورتی که متصرفین قانونی اماکن یا متصدیان آنها دستور قاضی را در باز کردن محلها و اشیای بسته اجرا ننمایند، قاضی می‌ تواند‌ دستور باز کردن را بدهد ولی مکلف است حتی‌ المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارت می‌ شود احتراز نماید.