- مقامات و مأمورین وزارتخانه‌ ها، سازمان‌ ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادها و شهرداری‌ ها و مأموران به خدمات‌ عمومی و بانک‌ ها و دفاتر اسناد رسمی و دستگاه‌ هایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب و دلایل جرم و اطلاعات و آن‌ قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری که مراجعه به آنها برای تحقیق امر جزایی لازم است به درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده ابراز نموده و در‌ دسترس آنها بگذارند. مگر در مورد اسناد سری دولتی که در این صورت باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد، متخلف از این ماده محکوم به انفصال‌ موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال خواهد شد.