- آلات و ادوات جرم را باید شماره‌ گذاری و ممهور و حفظ نمود و آنچه را که قاضی تحصیل می‌ کند باید با ذکر مشخصات به صاحبش‌ رسید بدهد.