- اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده و یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده، باید به دستور‌ قاضی، به کسی که مال از او سرقت رفته و یا اخذ شده مسترد شود. مگر اینکه وجود تمام یا قسمتی از آنها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد که در‌ این صورت پس از رفع احتیاج به دستور قاضی مسترد می‌ شود. اشیایی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثنی است.