- هرگاه احضار شده سواد نداشته باشد، مضمون احضارنامه در حضور دو نفر شاهد ابلاغ می‌ شود. ترتیبات ابلاغ احضارنامه به گونه‌ مقرر در فصل مربوط به آیین دادرسی مدنی خواهد بود.