- متهم موظف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام نماید.
جهات زیر عذر موجه محسوب می‌ شود:

بند 1

1 - نرسیدن احضارنامه یا دیر رسیدن به گونه‌ ای که مانع از حضور در وقت مقرر شود.

بند 2

2 - مرضی که مانع از حرکت است.

بند 3

3 - فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم.

بند 4

4 - ابتلا به حوادث مهم از قبیل حریق و امثال آن.

بند 5

5 - عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه و امراض مسری، از قبیل وبا و طاعون.

بند 6

6 - در توقیف بودن.