- قاضی می‌ تواند در موارد زیر بدون اینکه بدوا احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر نماید:

بند الف

الف - در جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص ، اعدام و قطع عضو می‌ باشد.

بند ب

ب - متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.