- مأمور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت می‌ نماید که با او نزد قاضی حاضر شود چنانچه متهم امتناع نماید او را جلب و‌ تحت الحفظ به مرجع قضایی تسلیم خواهد نمود و در صورت نیاز می‌ تواند از سایر مأموران استمداد نماید. کسانی که در امتناع متهم به او کمک نمایند‌ تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.