‌ - جلب متهم به استثنای موارد فوری، باید در روز به عمل آید.