- در صورتی که متهم غایب باشد برگ جلب در اختیار ضابطین دادگستری قرار می‌ گیرد تا هر جا متهم را یافتند جلب و تحویل مقام‌ قضایی نمایند.

تبصره

- در صورت ضرورت قاضی می‌ تواند برگ جلب را در اختیار شاکی قرار دهد تا به معرفی او، ضابطین متهم را جلب و تحویل مرجع قضایی‌ نمایند.