- در مواردی که مصلحت اقتضا نماید، قاضی می‌ تواند تحقیقات را شخصاً با حضور در محل افرادی که تحقیق از آنها لازم است انجام‌ دهد.