‌ - به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف‌ است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید:

بند 1

1 - التزام به حضور با قول شرف.

بند 2

2 - التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله.

بند 3

3 - اخذ کفیل با وجه‌ الکفاله.

بند 4

4 - اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‌ نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول.

بند 5

5 - بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون .

تبصره

- قاضی مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار (‌چنانچه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید ، در‌ صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه‌ الکفاله و ضبط وثیقه طبق‌ مقررات این قانون اقدام خواهد شد.